Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas nolikums   

                                                              

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas darba plāns 2018./2019. m. g.

1. Skolēnu izglītības mērķis:

Veicināt tādu skolēnu kompetenču attīstību un pilnveidi, kas veidotu viņus kā radošas, intelektuālas, garīgi, emocionāli un fiziski attīstītas personības:

- skolēni darbojas sabiedrībā ar sociāli aktīvu attieksmi,

- skolēniem piemīt izpratne par demokrātisku sabiedrību,

- skolēniem ir attīstītas sociāli komunikatīvās, metodiskās, aktivitātes un pārmaiņu kompetences,

- skolēni ir motivēti apzinātai karjeras izvēlei un mūžizglītībai.

1.1. Akadēmiskais mērķis: nodrošināt tādus skolēnu mācību sasniegumus (zināšanas, prasmes un attieksmes), lai skolēni darbotos augstākos domāšanas līmeņos (analīze, sintēze un novērtēšana) un attīstītu savas radošās un intelektuālās spējas.

1.2. Pilsoniskais mērķis: izglītot skolēnus pilsoniskai līdzdalībai, attīstīt un pilnveidot izpratni par demokrātisku sabiedrību un cilvēktiesību pamatprincipiem, cienīt, saglabāt un attīstīt savu dzimto valodu, etnisko kultūras savdabību, apzināties nacionālo identitāti.

1.3. Sociālais mērķis: attīstīt skolēnu prasmes nodarbinātībai, mūžizglītībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; veicināt vispusīgi attīstītas, sociāli aktīvas un atbildīgas personības veidošanos; izkopt prasmi patstāvīgi mācīties; veidot uzņēmējspējas; attīstīt sociāli komunikatīvās, metodiskās, darbības un pārmaiņu kompetences.

2. Skolas darbības prioritātes 2018./2019. mācību gadā

1.       Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu un uzņēmējspējas; turpināt īstenot pamatizglītības un vispārējās izglītības standartus, diferencējot darbu stundās un konsultācijās, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

2.       Veicināt skolēnu lasītprasmi, digitālās kompetences agrīnāku apguvi, nostiprināt medijpratību un drošumspēju digitālajā vidē. 

3.       Piedalīties kā dalībskolai ESF projektā "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un konsultēt skolēnus turpmākai karjeras izvēlei. (2017. - 2020.)

4.       Turpināt karjeras izglītības pilnveidi, lai ieinteresētu skolēnus izvēlēties ievirzes mācību priekšmetus vidusskolā: A – padziļināti latviešu valoda un literatūra; B - ievirze policista darbā; C – komerczinības; D – kultūras tūrisma vadība.

5.       Attīstīt skolēnu spējas un talantu, īstenojot aktivitātes: dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, izstādēs un konkursos.

6.       Piedalīties kā dalībskolai projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar mērķi palīdzēt skolēniem, kuri dažādu iemeslu dēļ varētu pārtraukt mācības, konsultācijās pilnveidot mācību sasniegumus, kā arī saņemt skolas atbalsta personāla konsultācijas, sniedzot individuālu atbalstu.

  1. Piedaloties projektā “Latvijas skolas soma”, radīt iespēju skolēniem jēgpilni pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, spēcināt skolēnu piederības izjūtu un valstisko apziņu.

  2. Sekmēt skolēnu patriotismu, valstiskās identitātes apziņu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.

  3. Turpināt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, kopt skolas tradīcijas, apzināt ieceres un plānot aktivitātes ilgtermiņā, lai nodrošinātu ikvienam skolēnam līdzdalības iespējas Latvijas simtgades projektos.

  4. Pilnveidot skolēnu līderības prasmes un aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un skolas vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.

11.   Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās. Veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā.

12.   Skolā un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu un ekoloģiski tīru vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni. 

3. Skolas attīstības prioritātes pamatjomās:

Mācību saturs: Izstrādāt un licencēt jaunu standartu un saskaņot E virzienu vispārējā vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā “Valsts aizsardzības mācība”.

Mācīšana un mācīšanās: Radošu, inovatīvu un starpdisciplināru metožu un metodisko paņēmienu integrēšana mācību procesā. Turpināt medijpratības kompetences izmantošanu skolēnu digitālās pratības pilnveidei, tās izmantošanas iespēju pilnveide.

Skolēnu sasniegumi: Turpināt pilnveidot izglītības līmeņa celšanu, lai ikdienas mācību sasniegumi izglītojamajiem būtu optimālā un augstā līmenī un sasniegumi visos valsts pārbaudes darbos būtu augstāki gan par vidējiem rādītājiem valstī, gan par vidējiem rādītājiem pēc urbanizācijas un izglītības iestādes veida.

Atbalsts izglītojamam: Regulāru pasākumu organizēšana, lai veicinātu  izglītojamo drošības izpratni. Skolēnu karjeras vadības prasmju apguve.

Skolas vide: Cieņpilnas attieksmes pret ģimeni, skolu, pilsētu, valsti pilnveidošana.

Resursi: Ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotā mācību vidē nodrošināt kompetenču pieejā balstītu mācību procesu.    

4. Skolas metodiskā tēma Kompetenču pieejā veidots skolēnu mācību process visos skolēnu vecuma posmos sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. *

I semestris – 3.9.2018. – 21.12.2018. Rudens brīvdienas – 22.10.2018. - 26.10.2018.

II semestris – 1.-8.kl., 10.- 11.kl. – 7.1.2019.- 31.5.2019.; 9. kl. – 7.1.2019. – 14.6.2019. (mācības beidzas 17.maijā)

12.kl. – 7.1.2019. – 21.6.2019. (mācības beidzas 17.maijā)

Ziemas brīvdienas – 24.12.2018. - 4.1.2019.; 1.kl. - 4.2.2019. - 8.2.2019.

Pavasara brīvdienas – 1.-11.kl. - 11.3.2019. – 15.3.2019.; 12.kl. – 18.3.2019. – 22.3.2019.

Vasaras brīvdienas – 1.- 8.kl. un 10.-11.kl. –3.6.2019. – 30.8.2019.

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas darba plāns 2018./2019. m. g. var lasīt šeit