Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas nolikums                                                                 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas darba plāns 2017./2018. m. g.

1. Skolēnu izglītības mērķis:

Veicināt tādu skolēnu kompetenču attīstību un pilnveidi, kas veidotu viņus kā radošas, intelektuālas, garīgi, emocionāli un fiziski attīstītas personības:

- skolēni darbojas sabiedrībā ar sociāli aktīvu attieksmi,

- skolēniem piemīt izpratne par demokrātisku sabiedrību,

- skolēniem ir attīstītas sociāli komunikatīvās, metodiskās, aktivitātes un pārmaiņu kompetences,

- skolēni ir motivēti apzinātai karjeras izvēlei un mūžizglītībai.

1.1. Akadēmiskais mērķis: nodrošināt tādus skolēnu mācību sasniegumus (zināšanas, prasmes un attieksmes), lai skolēni darbotos augstākos domāšanas līmeņos (analīze, sintēze un novērtēšana) un attīstītu savas radošās un intelektuālās spējas.

1.2. Pilsoniskais mērķis: izglītot skolēnus pilsoniskai līdzdalībai, attīstīt un pilnveidot izpratni par demokrātisku sabiedrību un cilvēktiesību pamatprincipiem, cienīt, saglabāt un attīstīt savu dzimto valodu, etnisko kultūras savdabību, apzināties nacionālo identitāti.

1.3. Sociālais mērķis: attīstīt skolēnu prasmes nodarbinātībai, mūžizglītībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; veicināt vispusīgi attīstītas, sociāli aktīvas un atbildīgas personības veidošanos; izkopt prasmi patstāvīgi mācīties; veidot uzņēmējspējas; attīstīt sociāli komunikatīvās, metodiskās, darbības un pārmaiņu kompetences.

2. Skolas darbības prioritātes 2017./2018. mācību gadā

1.       Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu un uzņēmējspējas; turpināt īstenot pamatizglītības un vispārējās izglītības standartus, diferencējot darbu stundās un konsultācijās, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

2.       Veicināt skolēnu lasītprasmi, digitālās kompetences agrīnāku apguvi, nostiprināt medijpratību un drošumspēju digitālajā vidē. 

3.       Piedalīties ESF projektā "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un konsultēt skolēnus turpmākai karjeras izvēlei.

4.       Turpināt karjeras izglītības pilnveidi, lai ieinteresētu skolēnus izvēlēties ievirzes mācību priekšmetus vidusskolā: A – padziļināti latviešu valoda un literatūra; B - ievirze policista darbā; C – komerczinības; D – kultūras tūrisma vadība.

5.       Attīstīt skolēnu spējas un talantu, īstenojot aktivitātes: dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, izstādēs un konkursos.

6.    Sekmēt skolēnu patriotismu, valstiskās identitātes apziņu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.

7.    Turpināt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, kopt skolas tradīcijas, apzināt ieceres un plānot aktivitātes ilgtermiņā, lai nodrošinātu ikvienam skolēnam līdzdalības iespējas Latvijas simtgades projektos.

7.    Pilnveidot skolēnu līderības prasmes un aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un skolas vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā. Piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" kontekstā organizētajās 12 radošās darbnīcās skolēnu pašpārvalžu līderiem.

9.    Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās. Veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā.

10.  Piedalīties interešu izglītībā organizētajos starpsvētku pasākumos: 10. Latvijas zēnu koru salidojumā 2018.gada maijā Cēsīs; Latvijas izglītības iestāžu 5.–9. klašu koru skatēs reģionos un laureātu koncertā 2018.gada aprīlī; bērnu tautas deju festivālā "Latvju bērni danci veda" 2018.gada maijā un jūnijā Daugavpilī un Jelgavā. 

11.   Skolā un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu un ekoloģiski tīru vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni. 

3. Skolas metodiskā tēma

Kompetenču pieejā veidots skolēnu mācību process visos skolēnu vecuma posmos sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. *

 

 

I semestris – 1.9.2017. – 22.12.2017.

Rudens brīvdienas – 23.10.2017. - 27.10.2017.

II semestris – 1.-8.kl., 10.- 11.kl. – 8.1.2018.- 31.5.2018.

9. kl. – 8.1.2018. – 14.6.2018. (mācības beidzas 18.maijā)

12.kl. – 8.1.2018. – 21.6.2018. (mācības beidzas 18.maijā)

Ziemas brīvdienas – 25.12.2017. - 5.1.2018.; 1.kl. - 5.2.2018. - 9.2.2018.

Pavasara brīvdienas – 1.-11.kl. - 12.3.2018. – 16.3.2018.; 12.kl. – 19.3.2018. – 23.3.2018.

Vasaras brīvdienas – 1.- 8.kl. un 10.-11.kl. –1.6.2018. – 31.8.2018.

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas darba plāns 2017./2018. m. g. var lasīt šeit

II daļa

ciklogrammas